free css templates
รายการสือการสอนของอาจารย์แต่ละท่านที่นำเสนอ

ชื่ออาจารย์ : พิพัฒนสุข

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

แผนกวิชา : อิเล็กทรอนิกส์

จังหวัด : มุกดาหารวิชาอาจารย์ พิพัฒนสุข

ลำดับ

ชื่อวิชา

1- ไมโครคอนโทรลเลอร์(30104-20104) 2
2- ไมโครคอนโทรลเลอร์2(30104-20104) 1

วิชา:

ลำดับ

หัวข้อการสอน