ตารางเรียน/ตารางสอน

ตารางเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอนครู/อาจารย์
การจัดการ กจปวส.1/1 กจปวส.1/2 กจปวส.2
การจัดการคลังสินค้า กคปวส. 1
การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม คหปวส.1
การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ธงปวส.1
การจัดการสำนักงาน สนปวช.1 สนปวช.3 สนปวส.1/1 สนปวส.1/2 สนปวส.2
การจัดการโลจิสติกส์ กลปวส.1
การตลาด กตปวช.1/1 กตปวช.1/2 กตปวช.2/1 กตปวช.2/2 กตปวช.3/1 กตปวช.3/2 กตปวส.1/1 กตปวส.1/2
กตปวส.2/1 กตปวส.2/2
การท่องเที่ยว ททปวช.1 ททปวช.2 ททปวช.3 ททปวส.1
การบัญชี บชปวช.1/1 บชปวช.1/2 บชปวช.1/3 บชปวช.1/4 บชปวช.1/5 บชปวช.2/1 บชปวช.2/2 บชปวช.2/3
บชปวช.2/4 บชปวช.2/5 บชปวช.2/6 บชปวช.3/1 บชปวช.3/2 บชปวช.3/3 บชปวช.3/4 บชปวช.3/5
บชปวช.3/6 บชปวส.1/1 บชปวส.1/2 บชปวส.1/3 บชปวส.1/4 บชปวส.1/5 บชปวส.1/6 บชปวส.2/1
บชปวส.2/2 บชปวส.2/3 บชปวส.2/4 บชปวส.2/5 บชปวส.2/6 บชปวส.2/7
การประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเท อรปวส.1 อรปวส.2
การเลขานุการ ลขปวช.1 ลขปวช.3 ลขปวส.1 ลขปวส.2/1
การโรงแรม รรปวช.1/1 รรปวช.1/2 รรปวช.2/1 รรปวช.2/2 รรปวช.2/3 รรปวช.2/4 รรปวช.3/1 รรปวช.3/2
รรปวช.3/3 รรปวช.3/4
คหกรรมเพื่อการโรงแรม คหปวช.1 คหปวช.2 คหปวช.3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธปวช.1/1 คธปวช.1/2 คธปวช.1/3 คธปวช.3/1 คธปวช.3/2 คธปวช.3/3
ซอฟ์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที สทปวส.1/1 สทปวส.1/2
ดิจิทัลมีเดีย02 ดมปวส.1/2 ดมปวส.2/2
ธุรกิจค้าปลีก CPALL ธสปวช.2/2 ธสปวส.2/2
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธสปวช.1 ธสปวช.2/1 ธสปวช.3/1 ธสปวส.1/1
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ธงปวช.1 ธงปวช.2 ธงปวช.3
ธุรกิจดิจิทัล01 ธดปวส.1/1 ธดปวส.2/1
บริการอาหารและเครื่องดื่ม รรปวส.1/1 รรปวส.1/2 รรปวส.1/3 รรปวส.2/1 รรปวส.2/2 รรปวส.2/3 รรปวส.2/4
ภาษาต่างประเทศ ภษปวช.1 ภษปวช.2 ภษปวช.3
ภาษาอังกฤษ ภษปวส.1 ภษปวส.2
อาหารและโภชนาการ อหปวช.1/1 อหปวช.1/2 อหปวช.1/3 อหปวช.2/1 อหปวช.2/2 อหปวช.2/3 อหปวช.2/4 อหปวช.3/1
อหปวช.3/2 อหปวช.3/3 อหปวช.3/4 อหปวส.1/1 อหปวส.1/2 อหปวส.1/3 อหปวส.2/1 อหปวส.2/2
อหปวส.2/3
เตรียมอาชีวศึกษา ปตอ.3
เทคโนโลยีสารสนเทศ สทปวช.1 สทปวช.3 สทปวส.2
เสื้อผ้าแฟชั่น สชปวช.2 สชปวช.3
แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย พทปวส.1 พทปวส.2
แฟชั่นดีไซน์ ฟชปวช.1 ฟชปวช.2 ฟชปวช.3
โมบายแอฟพลิเคชั่นทางธุรกิจ03 มธปวส.1/3 มธปวส.2/3
ตารางเรียน/ตารางสอน 

 

program by saksri senalai tel 0815436737