ตารางเรียน/ตารางสอน

ตารางเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
ตารางสอนครู/อาจารย์
การจัดการ กจปวส.1/1 กจปวส.2/1
การจัดการคลังสินค้า กคปวส.2
การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม คหปวส.1 คหปวส.2
การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ธงปวส.2
การจัดการสำนักงาน สนปวช.1 สนปวช.2 สนปวช.3 สนปวส.1/1 สนปวส.1/2 สนปวส.2/1 สนปวส.2/2
การจัดการโลจิสติกส์ กลปวส.1 กลปวส.2
การตลาด กตปวช.1/1 กตปวช.1/2 กตปวช.2/1 กตปวช.2/2 กตปวช.3/1 กตปวช.3/2 กตปวส.1/1 กตปวส.1/2
กตปวส.2/1 กตปวส.2/2
การท่องเที่ยว ททปวช.1 ททปวช.2 ททปวช.3 ททปวส.1 ททปวส.2
การบัญชี บชปวช.1/1 บชปวช.1/2 บชปวช.1/3 บชปวช.1/4 บชปวช.2/1 บชปวช.2/2 บชปวช.2/3 บชปวช.2/4
บชปวช.3/1 บชปวช.3/2 บชปวช.3/3 บชปวช.3/4 บชปวช.3/5 บชปวส.1/1 บชปวส.1/2 บชปวส.1/3
บชปวส.1/4 บชปวส.1/5 บชปวส.2/1 บชปวส.2/2 บชปวส.2/3 บชปวส.2/4 บชปวส.2/5 บชปวส.2/6
การประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเท อรปวส.1 อรปวส.2
การเลขานุการ ลขปวช.1 ลขปวช.2 ลขปวช.3 ลขปวส.1 ลขปวส.2
การโรงแรม รรปวช.1/1 รรปวช.1/2 รรปวช.2/1 รรปวช.2/2 รรปวช.3/1 รรปวช.3/2
คหกรรมเพื่อการโรงแรม คหปวช.1 คหปวช.2 คหปวช.3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธปวช.1/1 คธปวช.1/2 คธปวช.1/3 คธปวช.1/4 คธปวช.2/1 คธปวช.2/2 คธปวช.2/3 คธปวช.2/4
คธปวช.3/1 คธปวช.3/2 คธปวช.3/3
ซอฟ์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที สทปวส.1/1 สทปวส.2/1
ดิจิทัลมีเดีย02 ดมปวส.1 ดมปวส.2
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธสปวช.1/1 ธสปวช.2 ธสปวช.3 ธสปวส.1 ธสปวส.2
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ธงปวช.3
ธุรกิจดิจิทัล01 ธดปวส.1/1 ธดปวส.2/1 ธดปวส.2/2
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ04 ธมปวส.1 ธมปวส.2
บริการอาหารและเครื่องดื่ม รรปวส.1/1 รรปวส.1/2 รรปวส.2/1 รรปวส.2/2
ภาษาต่างประเทศ ภษปวช.1/1 ภษปวช.1/2 ภษปวช.2 ภษปวช.3
ภาษาอังกฤษ ภษปวส.1 ภษปวส.2
อาหารและโภชนาการ อหปวช.1/1 อหปวช.1/2 อหปวช.1/3 อหปวช.2/1 อหปวช.2/2 อหปวช.2/3 อหปวช.3/1 อหปวช.3/2
อหปวช.3/3 อหปวส.1/1 อหปวส.1/2 อหปวส.1/3 อหปวส.2/1 อหปวส.2/2 อหปวส.2/3
เทคโนโลยีสารสนเทศ สทปวช.1/1 สทปวช.1/2 สทปวช.2/1 สทปวช.2/2 สทปวช.3
แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย พทปวส.1 พทปวส.2
แฟชั่นดีไซน์ ฟชปวช.1 ฟชปวช.2 ฟชปวช.3
ตารางเรียน/ตารางสอน 

 

program by saksri senalai tel 0815436737