ทดสอบเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่าน INTERNET (IOT)

[1]-[4] OUTPUT แดง=ON ดำ=OFF

[1]

set on time
program time eeprom
แก้ไข
ลบ
[5]

[2]

set on time
[3]

set on time
[4]

set on time