เมนูแก้ไขบอร์ดควบคุม

รหัสลำดับอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
ชื่อช่อง 1
ชื่อช่อง 2
ชื่อช่อง 3
ชื่อช่อง 4
ชื่อรายการ1
ชื่อรายการ2
ชื่อรายการ3
ชื่อรายการ4