ทดสอบเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า(IOT)

ere
er
232
2323

ชุดควบคุม เปิด - ปิด ประตู :

อุปกรณ์ชุดที่ชื่อห้องรายการเพิ่ม

user ผู้ถือครองการด์ RFID
cc=

รหัส RFID ชื่อผู้ถือครอง เพิ่มผู้ใช้